Zasady współpracy

Zaufanie i zrozumienie potrzeb to podstawa.

Zawód radcy prawnego

Zawód radcy prawnego jest jednym z zawodów prawniczych, wykonywanym na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. 2010.10.65 j.t. ze zm.). Tytuł zawodowy "radca prawny" podlega ochronie prawnej.

Zawód radcy prawnego może być wykonywany w ramach indywidualnej kancelarii, umowy cywilnoprawnej, stosunku pracy lub określonych przez ustawę spółek, gdzie wspólnikami są wyłącznie inni radcowie prawni, adwokaci, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę w Polsce.

Z wyjątkami przewidzianymi przez ustawę, radcą prawnym może zostać jedynie osoba, która spełniając inne wymagania określone w przepisach ustawowych, ukończyła wyższe studia prawnicze, następnie odbyła aplikację radcowską oraz złożyła egzamin radcowski.

Prowadzenie Twoich spraw

Kancelaria w w swych działaniach na rzecz Klientów, opiera się na zasadach pełnej transparentności, profesjonalizmu, szczerości i otwartości na potrzeby Klienta.

Podstawą wzajemnych relacji radcy prawnego i jego Klienta musi być w każdym wypadku obopólne zaufanie i pewność dotycząca wzajemnych relacji.

Współpracę rozpoczynamy od wnikliwego zapoznania się z oczekiwaniami Klienta, analizy przedstawionego problemu oraz przejrzystego przedstawienia możliwych sposobów prowadzenia sprawy i zasad współpracy w konkretnym wypadku.

Tajemnica radcowska i obrońcy

Podstawą relacji i współpracy pomiędzy radcą prawnym a jego Klientem jest zawsze dwustronne zaufanie.

Radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.

Radca prawny nie może być zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się, udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.

Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, ze. zm.) - w zakresie określonym tymi przepisami.

W postępowaniu karnym przesłuchanie osoby obowiązanej do zachowania tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarskiej, dziennikarskiej lub statystycznej może nastąpić co do faktów objętych tą tajemnicą tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu.

Przesłuchanie takie może nastąpić tylko w następstwie uprzedniej decyzji sądu wydanej zawsze indywidualnie w tym przedmiocie.

Radca prawny, podonie jak każdy inny obywatel, ma w świetle obowiązującego prawa powinność zgłoszenia odpowiednim organom wiadomości o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu przestępstwa polegającego na:

 • eksterminacji ludzi (art. 118 k.k.)
 • zbroni przeciwko ludzkości (art. 118a k.k.)
 • stosowaniu, wytwarzaniu, gromadzeniu lub obrocie zakazanymi środkami masowej zagłady bądź stosowaniu niedopuszczalnyh sposobów walki w czasie działań wojennych, a także zamachu na życie lub zdrowie jeńców wojennych lub ludności cywilnej bądź innym naruszeniu przestępnym prawa międzynarodowego (art. 120-124 k.k.)
 • zamachu stanu (art. 127 k.k.)
 • zamachu na konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej (art. 128 k.k.)
 • szpiegostwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (art. 130 k.k.)
 • zamachu na życie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (art. 134 k.k.)
 • zamachu na jednostkę sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (art. 140 k.k.)
 • zabójstwie (art. 148 k.k.)
 • sprowadzeniu zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach (art. 163 k.k.)
 • zawładnięciu statkiem wodnym lub powietrznym - piractwo - (art. 166 k.k.)
 • bezprawnym pozbawieniu człowieka wolności (art. 189 k.k.)
 • braniu lub przetrzymywaniu zakładnika (art. 252 k.k.)
 • oraz każdego przestępstwa o charakterze terrorystycznym.

Od tajemnicy radcowskiej (podobnie adwokackiej) należy odróżnić tajemnicę obrończą - związaną z wykonywaniem funkcji obrońcy w postępowaniu karnym lub karnym skarbowym oraz w sprawach o wykroczenia lub wykroczenia skarbowe. Tajemnica obrońcy będącego radcą prawnym bądź adwokatem jest zawsze bezwzględnie nienaruszalna.


Honorarium


Wynagrodzenie  radcy prawnego z tytułu wykonywanych czynności jest uzależnione od ich charakteru, koniecznego nakładu pracy oraz stopnia skomplikowania sprawy, a także oczekiwanego przez Klienta terminu realizacji poszczególnych czynności.

Honorarium związane z konsultacją i udzieleniem porady prawnej przy nieskomplikowanym stanie faktycznym wynosi zazwyczaj 150 zł (w tym 23% podatku VAT). W ramach tej podstawowej usługi z zakresu pomocy prawnej Klient kancelarii uzyskuje ocenę i wyjaśnienie sytuacji prawnej, w której się znalazł, a także rekomendację co do dalszych kroków prawnych, możliwych do podjęcia w danej sprawie.

Decydujący głos należy zawsze do Klienta, zarówno w wyborze formy oraz zakresu świadczonej pomocy prawnej. Na samym początku współpracy, po przedstawieniu przez Klienta swych oczekiwań i stanu sprawy, jest On zawsze dokładnie informowany o proponowanym przez kancelarię honorarium oraz ewentualnych dodatkowych kosztach, związanych z opłatami sądowymi, skarbowymi bądź notarialnymi.

Wskazówką co do wysokości hornorarium w konkretnych sprawach, zwłaszcza w sprawach dotyczących roszczeń majątkowych (np. o zapłatę), może być obowiązujące rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

Każdy radca prawny i adwokat jest płatnikiem podatku VAT.

Pomoc prawna online


Kancelaria umożliwia swoim Klientom uzyskanie porady prawnej online - bezpośrednio na wskazany adres poczty elektronicznej.

Wierzymy, że porady prawne świadczone w ten sposób pozwolą uzyskać niezbędną pomoc i ocenę prawną sytuacji wszystkim osobom, które z różnych względów nie mogą osobiście pojawić się w siedzibie kancelarii. Jest to również rozwiązanie dedykowane Klientom, którzy poszukując porady prawnej nie mogą pozwolić sobie na poniesienie kosztów dojazdu do siedziby kancelarii bądź z różnych względów nie dysponują niezbędnym ku temu czasem.

Udzielenie przez kancelarię porady prawnej online opiera się o dwuetapowy proces. W pierwszej kolejności prosimy naszych Klientów o skorzystanie z formularza kontaktowego bądź o bezpośrednie przesłanie wiadomości na adres sekretariat@libertowski.pl celem przedstawienia sprawy. Dokładne opisanie szczegółów sprawy i problemu prawnego pozwoli na sporządzenie możliwie precyzyjnej i jednoznacznej porady. Na podstawie tak przekazanych przez Klienta informacji, kancelaria sporządza proponowaną wycenę - zawsze indywidualnie przygotowywanej - porady prawnej w danej sprawie. W drugim etapie, w ciągu 24 godzin od zaksięgowania zapłaty, sporządzana jest przez kancelarię porada prawna, którą klient otrzymuje bezpośrednio na wskazaną przez siebie skrzynkę e-mail w postaci elektronicznej.

Porada taka zawiera precyzyjną ocenę sytuacji prawnej Klienta, wraz z kompleksową rekomendacją co do podjęcia dalszych kroków w sprawie. Istnieje również możliwość uzyskania profesjonalnie przygotowanego pisma procesowego bądź innej urzędowej korespondencji - na życzenie Klienta. Zależenie od stopnia skomplikowania sprawy, może istnieć potrzeba uzupełnienia wybranych informacji ze strony Klienta, przed przystąpieniem do sporządzenia porady.

Koszt przygotowania porady prawnej udzielanej Klientowi drogą elektroniczną zaczyna się od kwoty 80 zł brutto. Wycena sporządzenia porady jest zawsze darmowa.

Zadaj pytanie:

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Korzystanie z niego oznacza akceptację ich zapisu lub odczytu wg. ustawień przeglądarki użytkownika -  więcej...